Pravila igralnice

 • V primeru najema prostora brez animatorja ali če so poleg animatorja prisotni tudi starši, Discoland ne odgovarja za morebitne poškodbe ljudi in/ali predmetov ali druge dogodke, ki se zgodijo v najetem prostoru. Za takšne morebitne poškodbe ali dogodke odgovarja najemnik.
 • Uporaba igral in drugih rekvizitov, pripomočkov, inventarja, je na lastno odgovornost.
 • V prostoru in na igralih je obvezna uporaba copat, vstop na igrala v čevljih ni dovoljen.
 • Hrane in pijače se ne sme nositi po prostoru, še posebej se hrane in pijače ne sme nositi na napihljiva igrala. Hrano in pijačo je potrebno zaužiti ob mizah, kjer je za to namenjen prostor.
 • Na napihljivem trampolinu so lahko največ 3 osebe hkrati. Maksimalna višina pa je 120 cm.
 • Na napihljivem toboganu so lahko največ 4 osebe naenkrat. Maksimalna višina pa je 100 cm.
 • Bazenček z žogicami je namenjen mlajšim otrokom. V njem sta lahko največ 2 osebi hkrati. Maksimalna višina pa je 100 cm.
 • Po stranicah napihljivih igral ter po mreži napihljivega trampolina je prepovedano plezati ter se obešati.
 • V oz. na nobenega od napihljivih igral ni dovoljeno nositi predmetov in/ali igrač.
 • Najemnik se obvezuje, da bo najeti prostor uporabljal kot dober gospodar ter ne bo namerno uničeval ali odtujil predmetov, ki so v prostorih igralnice Discoland. V kolikor pride do poškodovanja ali odtujitve opreme v času, ko je s prostorom razpolagal najemnik, je le-ta dolžan povrniti nastalo škodo Discoland-u.
 • Vse kar je med strankama dogovorjeno drugače kot piše v teh pogojih in pravilih, se dogovori v pisni obliki, sicer veljajo določbe teh pogojev in pravil.
 • Stranki bosta vse morebitne spore poskušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.